Binnendemuren

headermetnaam1

Ondanks dat de bevolkingsgroep van gedetineerden, zeker niet tot de meest financieel begunstigden behoort , blijven bovenvermelde praktijken toch maar doorgaan .

Zowel voor de gedetineerde als voor zijn nabestaanden zorgt de opsluiting voor heel wat emoties op rationeel vlak. De partner is weg, de vader of moeder van de kinderen is opgesloten, ouders zien hun zoon of dochter in de gevangenis verdwijnen… dat laat natuurlijk zijn sporen na


In de gevangenissen wordt de beslissing van de Vlaamse Gemeenschap om het `Strategisch Plan Hulp -  en Dienstverlening`in de praktijk omgezet.

En dan is er nog een kleurig verhaal dat men in de media wil ophangen van VI (voorwaardelijke invrijheidstelling). De realiteit is echter minder rooskleurig. Een illusie die men wil verkopen als de nieuwe vrijheid na een lange periode van martelingen als gedetineerde.

 Het was op 31 mei 2008 precies 120 jaar geleden dat het Belgisch parlement de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling goedkeurde, de zogenaamde wet Lejeune, genoemd naar de toenmalige minister van Justitie, Jules Lejeune.

Terecht reageren wij als dieren , die opeengepakt in kwekerijen moeten leven.
 En net zo terecht zijn er mensen die tegen dit leed opkomen .

Een gevangenis met kerkramen. Duidelijk een teken dat godsdienst of het gebrek daaraan in de 19e eeuw centraal stond als oorzaak van een bandeloos leven.

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op een merkwaardig fenomeen binnen het huidige strafrechtsysteem dat het oorspronkelijk idee van "recht spreken meer kwaad dan goed doet ".

                          Wetten

 

Een overzicht van vaak gehanteerde wetten. Het overzicht is zeker niet volledig. Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven, zodat een complete lijst ontstaat.

 

Algemene Wet Douane en Accijnzen, KB 18 juli 1977 houdende coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, BS 21 september 1977

 

Anti corruptiewet, Wet 10 februari 1999 tot bestraffing van corruptie, BS 23 maart 1999

 

Basiswet betreffende gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerde wet van 12 januari 2005, BS 1 februari 2005

 

Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, Besl. VI. 4 april 1990, BS 8 mei 1990

 

Drugswet, Wet 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingstoffen en antiseptica, BS 6 maart 1921, gew. Wet 9 juli 1975, BS 26 september 1975

 

Gecoördineerde Grondwet, 17 februari 1994, BS 17 februari 1994

 

Gerechtelijk Wetboek, Wet 10 oktober 1967, BS 31 oktober 1967

 

Handelspraktijkenwet, Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, BS 29 augustus 1991

 

Hoge Raadwet, Wet 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad van Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem, BS 2 februari 1999

 

Hormonenwet, Wet 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonen, anti hormonale, beta adrenergische of productie stimulerende werking, BS 4 september 1985

 

Huiszoekingswet, Wet 7 juni 1969 betreffende de tijd gedurende welke geen opsporing te huize of huiszoeking mag worden verricht, BS 28 juni 1969

 

Jachtwet, Wet 28 februari 1882 houdende de jachtwet, MB 3 maart 1882

 

Jeugdbeschermingswet, Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, BS 15 april 1965

 

OM wet, Wet 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings, BS 10 februari 1999

 

Prijzenwet, Wet 22 januari 1945 betreffende de economische reglementeringen en prijzen, BS 24 januari 1945 en BS 11 februari 1945, gew. Wet 30 juli 1971, BS 31 augustus 1971

 

Probatiewet, Wet 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 1964

 

Sociale zekerheid werknemers, wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

 

Tarief in Strafzaken, KB 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, BS 30 december 1950

 

Uitleveringswet 1833, Wet 1 oktober op de uitleveringen, Bull. Off. LXVII, nr 1195

 

Uitleveringswet 1874, Wet 15 maart 1874 op de uitleveringen, BS 17 maart 1874

 

Voorlopige Hechteniswet, Wet 20 juli 1990 betreffende voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990

 

Vreemdelingenwet, Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 december 1980

 

Wapenwet, Wet 3 januari 1933 op de vervaardiging van en den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, BS 22 juni 1933

 

Wegverkeersweg, KB 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968

 

Wet Administratieve Geldboeten, Wet 3 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, BS 13 juli 1971

 

Wet Bescherming Maatschappij, Wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, BS 11 mei, verv. wet 1 juli 1964, BS 17 juli 1964

 

Wet Bestrijding Mensenhandel en Kinderpornografie, Wet 13 april 1995 tot bestrijding van de mensenhandel en kinderpornografie, BS 24 april 1995

 

Wet Bestrijding Seksueel Misbruik Minderjarigen, Wet 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, BS 25 april 1995

 

Wet Criminele Organisaties, Wet 10 februari 1999 betreffende de criminele organisaties, BS 26 februari 1999

 

Wet Franchimont, Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtpleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998

 

Wet Geïntegreerde Politiedienst, Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, BS 5 januari 1999

 

Wet Lejeune, Wet 31 mei 1988 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel, BS 3 juni 1888

 

Wet Oorlogsmisdaden, Wet 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, BS 23 maart 1999

 

Wet Opdecimes en Geldboeten, Wet 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, BS 3 april 1952

 

Wet Politieambt, Wet 5 augustus 1992 betreffende politieambt, BS 22 december 1992

 

Wet Racisme en Xenofobie, Wet 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, BS 8 augustus 1981

 

Wet Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid Rechtspersonen, Wet 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, BS 22 juni 1999

 

Wet Uitvoering Geneeskunst, KB nr 78, 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, BS 14 november 1967, err. BS 12 juni 1968

 

Wet Vergoeding Slachtoffers Gewelddaden, Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, BS 6 augustus 1985

 

Wet Verzachtende Omstandigheden, Wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS 15 oktober 1867

 

Wet Voorwaardelijke Invrijheidsstelling, Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling BS 2 april 1998

 (Biografische) literatuur (ex-) gedetineerden

 

Een overzicht van (biografische) literatuur van en over gedetineerden en ex-gedetineerden.

Het overzicht is zeker niet volledig. Aanvullingen en wijzigingen zijn zeer welkom en kunnen worden doorgegeven, zodat een meer complete lijst ontstaat.

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start