Binnendemuren

headermetnaam1

Veel gevangenen komen uit  sociaal zwakkere milieus en velen hebben bovendien een lage scholingsgraad , weinig tewerkstellingskansen en een tekort aan vaardigheden en mogelijkheden om zich in de hedendaagse samenleving staande te houden . Zijn armen echt meer crimineel of zij er andere redenen voor de link tussen armoede en detentie ?

 

Armoede is geen excuus om de wetten van dit land te overtreden en andere burgers onecht aan te doen. Maar als het leven een voortdurend 'overleven"is en de welvaart van de samenleving steeds aan je voorbij gaat, kan het heel verleidelijk worden , je toevlucht in de criminaliteit te zoeken . Voor de meeste gevangenen is crimineel gedrag geen doel maar een middel om uit de armoede te geraken .

 

Armen laten vaak hun rechten niet gelden omdat ze de procedures niet kennen , ze niet nodig genoeg zijn of zelf gewone rechtshulp voor hen veel te duur is , zodat het de kans op voorarrest verhoogt en eventuele borg niet betaald kan worden .

 

Mensen in armoede zijn vaak het slachtoffer van justitie :

- ze komen er meer mee in contact en worden sneller zwaarder gestraft

- het loopt vaak slechter af dan gemiddeld , staan kwetsbaar tegenover het gerechtelijk gezag en ze zijn er vaak het slachtoffer van vanwege socio-culturele, psychologische en financieele barriéres

-factoren als opleidingsniveau , sociale status , gezinssituatie,...bepalen in grote mate de strafmaat.

Van delinquenten afkomstig uit sociaal kwetsbare groepen veronderstelt men meer kans op recidive .

De 'betere' witteboordencriminaliteit ( fraude , verduistering , oplichting , valsheid in geschrifte , politieke misdrijven , ..) wordt minder snel vervolgd.

De "ordinaire "dagdagelijkse criminaliteit daarentegen gepleegd door kwetsbaren en sociaal zwakkeren wordt veel vaker vervolgd .

 

Geld is in de gevangenis evenals in de samenleving een fel begeerd goed . Ondanks de gratis "kost en inwoning"blijft het verschil tussen rijk en arm overduidelijk . Sommigen worden gefinancierd van buitenaf , anderen werken in de gevangenis . Sommigen verkopen hun laatste bezittingen voor een appel en een ei . Wie echt niets heeft kan nog beroep doen op het steunfonds , elke 14 dagen aankoop á 5 Euro in de kantine .

Tabak en televisie zijn de belangrijkste middelen om stress en verveling tegen te gaan .

Telefoneren aan een tarief van 0.25 Euro per eenheid is een mogelijkheid om contact te houden met het thuisfront en de advocaat . Huren van en televisie kost ongeveer 5 Euro per week . De overbevolking is hier een voordeel , gezien slechts één toestel á 5 Euro per cel is toegestaan .

 

Op de gevangeniskantine kunnen gedetineerden wekelijks bestellingen plaatsen . Chocolade ,sigaretten , fruit , koekjes , blikje tonijn , ...kunnen als extraatje worden aangekocht . De producten zijn doorgaans ( zelfs seizoengebonden producten ) een pak duurder dan in de buitenwereld en de aankoopprijs verschilt van gevangenis tot gevangenis . De winst wordt veelal gebruikt voor sociaal -culturele doeleinden ( al is dit niet altijd even duidelijk )

Wat men kan verdienen met gevangenisarbeid ( maximaal 450 Euro per maand ) staat niet in overeenstemming met de hoogte van de kantineprijzen .

Wil je werk dan kom je op een wachtlijst . Sommige lonen zijn minder dan 1 Euro /uur. Voor het werk is over het algemeen weinig scholing nodig , vouwen van karton , sorteren van oude kledij....

 

Wie nog steeds denkt dat de gevangenis een paradijs is komt gauw bedrogen uit . Alles kost geld en als je geen geld hebt ben je snel aangewezen op een ander .

 

Naast de armoede in de gevangenis heeft de opsluiting ook zware materiële gevolgen voor de gevangene en zijn familie .

Stel,  je verliest je uitkering of je inkomen . Nadien volgt dan nog vaak ontslag . Je gezin komt in de financiële problemen met de afbetalingen van schulden en leningen ...

Voor wie arm naar de gevangenis gaat vergroot de opsluiting de kans op meer armoede en achterstelling . Maar voor iedereen creëert de gevangenisstraf uitsluiting en stigmatisering en een verhoogde kans op een leven in armoede .

 

Voor nabestaanden van gedetineerden rest een hele aanpassing aan de nieuwe situatie . Voor sommigen is het een eerste onaangename kennismaking met een leven in armoede . Voor anderen betekent het een voortzetting van het leven .

In vele gevallen verzwakken of verbreken de familiebanden . Ook dat kan leiden tot situaties van kansarme en bovendien bemoeilijkt het de reïntegratie van de gedetineerde .

 

Een torenhoge schuldenberg , dat is waar veel gedetineerden tegenaan kijken . De normale schulden uit leningen en hypotheken worden aangevuld met gerechtskosten en betaling aan de burgerlijke partij .

Voor de meesten gedetineerden is het onmogelijk tijdens hun detentie met de betaling van de burgerlijke partij te beginnen . Spaargeld hebben ze niet en het loon in de gevangenis brengt weinig op . Soms is het zo erg dat indien het maximumbedrag van 450 Euro aan afbetaling van de burgerlijke partij gespendeerd zou worden nog niet voldoende zou zijn om alleen de interesten van de vergoeding aan de burgerlijke partij te betalen !

Na de gevangenisstraf is de totale schuldenlast te hoog voor hun minimum- of vervangingsinkomen . Zelfs met loonbeslag zullen ze er nooit in slagen de schulden af te betalen . De interesten op de verontschuldigde bedragen zijn dan immers nog steeds groter dan wat ze kunnen betalen . Zo'n overmatige schuldenlast belemmert een gunstiger toekomstperspectief en verhoogt daardoor de kans op recidive .

 

En wat dan nog te denken van Paul Marchal die gedetineerden zou willen laten betalen voor kost en inwoning ???

 

De essentie van de vrijheidsberoving is dat de mensen beroofd worden van hun vrijheid en niet langer kunnen deelnemen aan het leven in de vrije samenleving. Dat klinkt nogal logisch en evident. Maat wat detentie met je doet is echter veel meer dan enkel je vrijheid ontnemen. De beperkingen, frustraties, zorgen, de stress, de krassen op je ziel, maken de straf tot meer dan wat de wetgever beoogt. Vrijheidsberoving is dan ook een zeer ingrijpende en schokkende gebeurtenis.

Ondanks dat de bevolkingsgroep van gedetineerden, zeker niet tot de meest financieel begunstigden behoort , blijven bovenvermelde praktijken toch maar doorgaan .

Zowel voor de gedetineerde als voor zijn nabestaanden zorgt de opsluiting voor heel wat emoties op rationeel vlak. De partner is weg, de vader of moeder van de kinderen is opgesloten, ouders zien hun zoon of dochter in de gevangenis verdwijnen… dat laat natuurlijk zijn sporen na


In de gevangenissen wordt de beslissing van de Vlaamse Gemeenschap om het `Strategisch Plan Hulp -  en Dienstverlening`in de praktijk omgezet.

En dan is er nog een kleurig verhaal dat men in de media wil ophangen van VI (voorwaardelijke invrijheidstelling). De realiteit is echter minder rooskleurig. Een illusie die men wil verkopen als de nieuwe vrijheid na een lange periode van martelingen als gedetineerde.

 Het was op 31 mei 2008 precies 120 jaar geleden dat het Belgisch parlement de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling goedkeurde, de zogenaamde wet Lejeune, genoemd naar de toenmalige minister van Justitie, Jules Lejeune.

Terecht reageren wij als dieren , die opeengepakt in kwekerijen moeten leven.
 En net zo terecht zijn er mensen die tegen dit leed opkomen .

Een gevangenis met kerkramen. Duidelijk een teken dat godsdienst of het gebrek daaraan in de 19e eeuw centraal stond als oorzaak van een bandeloos leven.

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op een merkwaardig fenomeen binnen het huidige strafrechtsysteem dat het oorspronkelijk idee van "recht spreken meer kwaad dan goed doet ".

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start