Het Brusselse gerecht is tientallen pv’s over Operatie Kelk kwijtgespeeld. Hoe dat kon gebeuren, moeten twee onderzoeksrechters binnenkort komen uitleggen.

 

 

 

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) had zich gisteren normaal voor de vierde keer op twee jaar tijd moeten buigen over de rechtsgeldigheid van Operatie Kelk, met name de huiszoekingen van juni 2010 in het aartsbisschoppelijk paleis en in de ambtswoning van kardinaal Godfried Danneels in Mechelen.

De zaak werd echter uitgesteld tot 20 november onder meer omdat de advocaten van de kerk gisteren aanvoerden dat hun recht op verdediging is geschonden. Advocaat Fernand Keuleneer had bij inzage in het dossier een pv gevonden waarin onderzoeksrechter Colette Callewaert – die nu het onderzoek voert in opvolging van Wim De Troy – vaststelde dat er een reeks belangrijke politieverslagen uit het dossier zijn verdwenen.

Speciale KI

Er komt op vraag van het federaal parket zelfs een speciale KI die moet nagaan in hoeverre het onderzoek Kelk daardoor schade is toegebracht. De twee onderzoeksrechters die op het dossier gewerkt hebben – De Troy en Callewaert – en hun beider griffiers zullen gehoord worden om na te gaan hoe de pv’s zijn kunnen verdwijnen en waar ze naartoe zijn. Van alle originele pv’s bestaan wel kopieën, dus de inhoud ervan is niet verloren. Dat de advocaten van de kerk de blunder zullen gebruiken in hun procedureslag, staat buiten kijf.

Operatie Kelk is sowieso al sinds het begin van het onderzoek in juni 2010 een mijnenveld op het vlak van procedure. De Brusselse KI moest zich gisteren normaal voor de vierde maal buigen over de wettelijkheid van de huiszoekingen die onderzoeksrechter Wim De Troy op 24 juni 2010 liet uitvoeren in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren van de privéwoning van kardinaal Godfried Danneels. De huiszoeking bij de commissie-Adriaenssens, waar een reeks dossiers van slachtoffers in beslag werden genomen, werden eerder al definitief nietig verklaard.

Drie verschillend samengestelde KI’s beslisten achtereenvolgens dat de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de privévertrekken van Danneels onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren.

In dat laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden.

Cassatie

Op 3 april oordeelde het Hof van Cassatie dat die beslissing tot verwijdering onvoldoende gemotiveerd was en verbroken werd. De beslissing over de regelmatigheid van de huiszoekingen bleef toen wel overeind.

De beslissing die de KI binnenkort zal nemen, zal ook geen invloed hebben op de onderzoeksdaden die op de in beslag genomen stukken gebaseerd werden. Die zijn en blijven wettelijk.

Het leek erop dat met de beslissing over de nietigheid het laatste procedureprobleem uit Kelk uit de weg zou zijn geruimd. Maar niets is minder waar, zo blijkt nu.

Bron: De Standaard