Er moet controle bestaan op het rechtmatige verloop van onderzoeksdaden en het resultaat moet dan ook voorwerp kunnen uitmaken van een debat


Zo is het dan ook mogelijk dat mensen vrijuit gaan met een zogenaamde procedurefout . Onrechtvaardig is dit vreemd genoeg m.i. dan ook niet te noemen . Het zijn de peilers van een goed rechtssysteem: controle en tegenspraak. Als die ontbreken staat de deur ver open voor willekeur en komen er brokken van : een onschuldige in de cel is één van de grootste fiasco's die een rechtsstaat kan overkomen . Om controle en tegenspraak te realiseren heeft de wetgever procedures voorgeschreven , die voor iedereen gelden . De wetgever koppelt dan ook sancties aan het overtreden van die procedures . Maar het is echter niet zo dat de geringste procedurefout met een vrijspraak wordt getaxeerd . Dat gebeurt alleen in extreme gevallen, als het niet respecteren van de procedures de fundamenten van de rechtsstaat onderuit haalt . De wetgever heeft procedures opgelegd om de rechter van eenieder te vrijwaren zonder enig onderscheid .
Tegenspraak is nodig om de beschuldigde de kans te geven elementen van de beschuldiging te weerleggen of te voorzien van commentaar . Als dat niet mogelijk is loert het gevaar voor misbruik om de hoek . Wie ongebreideld politietechnieken mag inzetten zonder daarvan rekenschap te geven aan degene die het voorwerp van die politietechnieken uitmaakt , domineert het onderzoek en bepaalt de oordeelsvorming over schuld en onschuld . De BOM -wet ( wet bijzonder opsporingsmethoden ) geeft een aantal regels inzake infiltratietechnieken en informatenverwerking . Maar onder het mom van de strijd tegen het terrorisme komen fundamentele rechten en vrijheden op de helling te staan . Zo kan de politie op de computer van de verdachte snuffelen , hetgeen toch een inbreuk op de privacy inhoudt . Technieken zoals infiltratie en computerscreening zijn ondoorzichtig ; ze behoren tot het gesloten dossier van het onderzoek en niet ter inzage , noch van advocaten , noch voor de rechter . Toetsing moet mogelijk blijven . Gesloten dossiers vormen door het ontoegangelijke karakter dan ook het principe van de tegenspraak  ( ~~ All are equal but some are more equal  ~~ aldus George Orwell in Animal Farm )