's Lands media - advocaat nummer één , formuleerde krasse bedenkingen na de ophefmakende uitspraak van de assisenjury .


De twaalf gezworenen des volks oordeelden op het einde van het assisenproces geheel anders dan in de algehele lijn van de verwachtingen lag en dit ten nadele van de client van Vermassen . De media - advocaat liet dan ook mondig blijken dat de lekenrechters niet alle juridische finesses van de zaak hadden begrepen . Achteraf tracht hij zijn uitspraak te nuanceren door te stellen alleen zijn verwondering over het verbijsterende inzicht te hebben uitgedrukt .

Maar toch zullen sommigen zich de uitspraken van de gezworenen herinneren in de twee Gentse assisenzaken Van Steen en Van der Meersche waar in beiden artikel 71 gepleit werd door Vermassen .
Na afloop van de zaak Van Steen zeggen de nabestaanden van de doodgestoken moeder dat Vermassen hun dochter een tweede keer heeft vermoord .
Na afloop van de zaak Van der Meersche stelt Vermassen dat de jury het heeft begrepen en geoordeeld heeft dat zijn client niet verantwoordlijk voor de daad was .
Het bewuste artikel 71 zegt dat er geen misdrijf is als de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van de feiten in staat van krankzinnighied was of als hij/zij gedrongen werd door een macht die hij/zij niet heeft kunnen weerstaan .
Met andere woorden mag iemand in een uitzonderlijke situatie dan wel de grens van het aantasten van het menselijk leven van iemand anders  overschrijden?

Tot slot nog volgende bedenkingen :
- Vermassen toont zich in de Antwerpse assisenzaak Beerlings een slecht verliezer ,die willens nillens toch zijn gelijk wil halen ( en uiteraard ook zijn zendtijd op de televisie )
- De twee aangehaalde voorbeelden van het Hof van Assisen van Gent van een ander kaliber als men de advocaat zou geloven .
Maar is de grote algemene deler , en hierbij naast de Gentse zaken ook de Antwerpse zaak gerekend , niet veeleer het gevoel van onrechtvaardigheid dat bij de burger ontstaat door een uitspraak van een assisenjury ?
Geconcludeerd kan dan ook worden dat Vermassen krijgt wat hij wil : assisenzaken , die hem en de overige leden van zijn kantoor nog geregeld werk zullen opleveren .

Anon . 1