Uitgangsvergunning (UV)

Een uitgangsvergunning kan worden aangevraagd voor specifieke punten van het reclasseringsplan in orde te brengen.

De aanvraag kan:
- vanaf twee jaar voor de datum van de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)
- op elk ogenblik om sociale, morele, juridische, familiale, opleidings-- en professionele belangen te behartigen waarvoor de aanwezigheid buiten de gevangenis vereist is of voor medisch onderzoek of voor medische behandeling buiten de gevangenis te ondergaan ( art. 4 WERV).
De UV wordt aangevraagd middels een formulier bij de griffie van de gevangenis, die na ontvangst van de aanvraag, afschrift overmaakt aan de psychosociale dienst (PSD), zodat
die omtrent de aanvraag een verslag kunnen opstellen, hetwelk de basis vormt voor het advies dat de directeur van de gevangenis dient op te stellen.
Voor dit alles is geen wettelijke termijn bepaald ( wellicht een vergetelheid ven de wetgever) doch in veel gevallen ( echter niet afdwingbaar) legt de directie zichzelf
een termijn op van 2 maanden te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag bij de griffie.
Van het advies van de directie word aan de aanvragen ( de gedetineerde) een afschrift betekent en op diezelfde datum vertrekt het advies naar de Dienst Detentiebeheer (DDB) te Brussel, die
vervolgens beschikt over een wettelijke termijn van 15 werkdagen, wordt geacht dat de UV word toegekend. Vertrekt de aanvraag tot UV met een negatief advies van de directie heeft de
laattijdige beslissing door DDB geen enkel gevolg.. en moet worden afgewacht. Opgemerkt dient te worden dat voor elk gespecificeerd punt van het reclasseringsplan ( bv. een in-take gesprek,
een psychologische begeleiding, een studie of een sollicitatie) een aparte aanvraag tot UV moet worden ingediend. Niet mogelijk voor illegale vreemdelingen die het grondgebied moeten
verlaten bij gebreke aan verblijfspapieren.

Belgisch Staatsblad 20060615 WERV

Externe rechtspositie gedetineerde

Volledig: Wet betreffende externe rechtspositie van de veroordeelde tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten van 17/05/2006 en gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad van 15/06/2006 en sedertdien al bij herhaling gewijzigd en aangepast door latere wetten.
In deze wet is de externe rechtspositie van de gedetineerde, met name alle regelingen die de terugkeer van de
gedetineerde in de maatschappij bevorderen, en stapsgewijze en volledige invrijheidsstelling (al dan niet onder voorwaarden)
beoogt tot stand te brengen.
Deze wet bevat ook bepalingen en regelingen inzake het slachtoffer, vervolgens de door de Minister (Dienst Detentiebeheer-DDB)
toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten uitgangsvergunningen (UV) en uitgangsvergunningenverlof (PV), de door de strafuitvoeringsrechter
en de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten, beperkte detentie (BD) en elektronisch toezicht(ET),
de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), de bezondere bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter (VI) om medische redenen,
samenloop van misdrijven (*), vervanging van de door de strafrechter uitgesproken vrijheidsstraf door de werkstraf (*),
de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS) en het cassatieberoep.
Opmerking: de met (*) gemerkte rubrieken zijn actueel nog niet inwerking.

Belgische Staat 20060615

Basiswet of (interne) rechtspositie gedetineerde

Volledig: Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12/01/2005
en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 01/02/2005 en sedertdien al bij herhaling gewijzigd en aangepast door latere wetten.
In deze wet is bedoeld de interne rechtspositie van de gedetineerden met name alle regelingen die binnen de muren van de gevangenis gelden
en die betrekking hebben op algemene bepalingen, de indeling en de bestemming van de gevangenis, het huishoudelijk reglement,
het toezicht op de gevangenissen, de toegang tot de gevangenis, de detentieplanning(*), de levensvoorwaarde in de gevangenis, de samenlevingsvoorwaarde,
contacten met de buitenwereld (briefwisseling, bezoek, telefonie, speciale contacten met de raadsman en consulaire en diplomatieke ambtenaren, de media),
godsdienst en levensbeschouwing, vorming en vrijetijdsbesteding, arbeid, gezondheidszorg en gezondheidsbescherming, medische en medico-psychosociale
expertise, sociale hulp- en dienstverlening, orde en veiligheid, gebruik van dwang, tucht, afhandeling van klachten en bezwaren(*)
Opmerking: de met(*) gemerkte rubrieken zijn actueel nog niet in werking.

Belgisch Staatsblad 20050201 p. 2815 e.v.

Werkloosheidsuitkering

Iemand die veroordeeld wordt en de gevangenis in moet, moet zelf de RVA. verwittigen dat zijn uitkering moet worden stopgezet.
Iemand die in de gevangenis zit heeft normaal GEEN recht op een werkloosheidsuitkering.
Daarentegen iemand die een enkelband heeft kan in sommige gevallen wel recht hebben op een uitkering.
De drager van een enkelband zal dit zelf moeten navragen bij de RVA.

VRT1 Nieuws Laat 20160428 02u30

Voorlopige invrijheidstelling om medische redenen

De ( vervroegde ) inwerkingtreding van de procedure tot voorlopige invrijheidstelling om medische redenen van veroordeelden ( art. 72-80 weet externe rechtspositie veroordeelden of WERV )
houdt in dat de gedetineerde zelf de aanvraag dient te doen ( tenzij hij niet meer in staat is ) bij die griffie ( daarna volgen advies geneesheer en openbaar ministerie).
Het is de strafuitvoeringsrechter die tenslotte de veroordeelde een voorlopige invrijheidstelling om medische redenen kan toekennen wanneer bij de veroordeelde vastgesteld word dat deze zich in een terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevindt of vastgesteld word dat detentie onverenigbaar is met de gezondheidstoestand van de veroordeelde ( art. 72 WERV )

Jürgen Miller in FATIK ( 2015 ) 32, nr. 148, p. 21-25

Veroordeelde

De gedetineerde ten aanzien van wie een veroordeling tot een vrijheidsstraf werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan.

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v.

Verdachte

De gedetineerde die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging en ten aanzien van wie geen veroordeling werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan,
ongeacht of het gaat om een verdachte die nog niet naar het vonnisrecht werd verwezen om een beklaagde of om een beschuldigde.

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v.

Gedetineerde

De persoon ten aanzien van wie tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of van een vrijheidsbenemende maatregel geheel of gedeeltelijk plaatsvind in een gevangenis. 

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v

Veel gestelde vragen

Deze rubriek is bedoeld voor personen die meer willen weten aangaande de wirwar van begrippen en afkortingen welke van toepassing zijn op gedetineerden.
Voor sommige begrippen wordt getracht om als leidraad te dienen.
Indien u vragen hebt welke in deze rubriek FAQ ( nog ) niet behandeld zijn en/of opmerkingen en aanpassingen aangaande juistheid betreffende de in FAQ gegeven oplossingen, 
kunt u zich steeds wenden tot de webbeheerder via :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vraag 1

blblblblaalalalala

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen