De ( vervroegde ) inwerkingtreding van de procedure tot voorlopige invrijheidstelling om medische redenen van veroordeelden ( art. 72-80 heet externe rechtspositie veroordeelden of WERV )
houdt in dat de gedetineerde zelf de aanvraag dient te doen ( tenzij hij niet meer in staat is ) bij die griffie ( daarna volgen advies geneesheer en openbaar ministerie).
Het is de strafuitvoeringsrechter die tenslotte de veroordeelde een voorlopige invrijheidstelling om medische redenen kan toekennen wanneer bij de veroordeelde vastgesteld word dat deze zich in een terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevindt of vastgesteld word dat detentie onverenigbaar is met de gezondheidstoestand van de veroordeelde ( art. 72 WERV )

Jürgen Miller in FATIK ( 2015 ) 32, nr. 148, p. 21-25