Definitie Externe rechtspositie gedetineerde Volledig: Wet betreffende externe rechtspositie van de veroordeelde tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten van 17/05/2006 en gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad van 15/06/2006 en sedertdien al bij herhaling gewijzigd en aangepast door latere wetten.
In deze wet is de externe rechtspositie van de gedetineerde, met name alle regelingen die de terugkeer van de
gedetineerde in de maatschappij bevorderen, en stapsgewijze en volledige invrijheidsstelling (al dan niet onder voorwaarden)
beoogt tot stand te brengen.
Deze wet bevat ook bepalingen en regelingen inzake het slachtoffer, vervolgens de door de Minister (Dienst Detentiebeheer-DDB)
toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten uitgangsvergunningen (UV) en uitgangsvergunningenverlof (PV), de door de strafuitvoeringsrechter
en de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten, beperkte detentie (BD) en elektronisch toezicht(ET),
de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), de bezondere bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter (VI) om medische redenen,
samenloop van misdrijven (*), vervanging van de door de strafrechter uitgesproken vrijheidsstraf door de werkstraf (*),
de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS) en het cassatieberoep.
Opmerking: de met (*) gemerkte rubrieken zijn actueel nog niet inwerking.

Belgische Staat 20060615