Definitie UV: Uitgangsvergunning  Een uitgangsvergunning kan worden aangevraagd voor specifieke punten van het reclasseringsplan in orde te brengen.

De aanvraag kan:
- vanaf twee jaar voor de datum van de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)
- op elk ogenblik om sociale, morele, juridische, familiale, opleidings-- en professionele belangen te behartigen waarvoor de aanwezigheid buiten de gevangenis vereist is of voor medisch onderzoek of voor medische behandeling buiten de gevangenis te ondergaan ( art. 4 WERV).
De UV wordt aangevraagd middels een formulier bij de griffie van de gevangenis, die na ontvangst van de aanvraag, afschrift overmaakt aan de psychosociale dienst (PSD), zodat
die omtrent de aanvraag een verslag kunnen opstellen, hetwelk de basis vormt voor het advies dat de directeur van de gevangenis dient op te stellen.
Voor dit alles is geen wettelijke termijn bepaald ( wellicht een vergetelheid ven de wetgever) doch in veel gevallen ( echter niet afdwingbaar) legt de directie zichzelf
een termijn op van 2 maanden te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag bij de griffie.
Van het advies van de directie word aan de aanvragen ( de gedetineerde) een afschrift betekent en op diezelfde datum vertrekt het advies naar de Dienst Detentiebeheer (DDB) te Brussel, die
vervolgens beschikt over een wettelijke termijn van 15 werkdagen, wordt geacht dat de UV word toegekend. Vertrekt de aanvraag tot UV met een negatief advies van de directie heeft de
laattijdige beslissing door DDB geen enkel gevolg.. en moet worden afgewacht. Opgemerkt dient te worden dat voor elk gespecificeerd punt van het reclasseringsplan ( bv. een in-take gesprek,
een psychologische begeleiding, een studie of een sollicitatie) een aparte aanvraag tot UV moet worden ingediend. Niet mogelijk voor illegale vreemdelingen die het grondgebied moeten
verlaten bij gebreke aan verblijfspapieren.

Belgisch Staatsblad 20060615 WERV