FAQ

 

Deze rubriek is bedoeld voor personen die meer willen weten aangaande de wirwar van begrippen en afkortingen welke van toepassing zijn op gedetineerden.
Voor sommige begrippen wordt getracht om als leidraad te dienen.
Indien u vragen hebt welke in deze rubriek FAQ ( nog ) niet behandeld zijn en/of opmerkingen en aanpassingen aangaande juistheid betreffende de in FAQ gegeven oplossingen, 
kunt u zich steeds wenden tot de webbeheerder via het contact formulier

Werkloosheidsuitkering, Iemand die veroordeeld wordt en de gevangenis in moet, moet zelf de RVA. verwittigen dat zijn uitkering moet worden stopgezet.
Iemand die in de gevangenis zit heeft normaal GEEN recht op een werkloosheidsuitkering.
Daarentegen iemand die een enkelband heeft kan in sommige gevallen wel recht hebben op een uitkering.
De drager van een enkelband zal dit zelf moeten navragen bij de RVA.

VRT1 Nieuws Laat 20160428 02u30

De ( vervroegde ) inwerkingtreding van de procedure tot voorlopige invrijheidstelling om medische redenen van veroordeelden ( art. 72-80 heet externe rechtspositie veroordeelden of WERV )
houdt in dat de gedetineerde zelf de aanvraag dient te doen ( tenzij hij niet meer in staat is ) bij die griffie ( daarna volgen advies geneesheer en openbaar ministerie).
Het is de strafuitvoeringsrechter die tenslotte de veroordeelde een voorlopige invrijheidstelling om medische redenen kan toekennen wanneer bij de veroordeelde vastgesteld word dat deze zich in een terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevindt of vastgesteld word dat detentie onverenigbaar is met de gezondheidstoestand van de veroordeelde ( art. 72 WERV )

Jürgen Miller in FATIK ( 2015 ) 32, nr. 148, p. 21-25

Definitie Veroordeelde:de gedetineerde ten aanzien van wie een veroordeling tot een vrijheidsstraf werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan.

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v.