Afkortingen

 

Besl. Vl. Reg.                  Besluit Vlaamse Regering

bew. wet                          Gewijzigde wet               

BS                                  Belgisch Staatsblad

Bull. Off.                          Bulletin Officiel
CBM                               Commissies ter Bescherming van de Maatschappij

CPT                                Comité ter Preventie van Foltering en Menswaardige Behandeling

EHRM                             Europees Hof voor de Rechten van de Mens
ET                                   Elektronisch toezicht

FOD                                Federale Overheids Dienst 

GW                                 Grondwet

KB                                  Koninklijk Besluit

KI                                    Kamer van Inbeschuldigstelling

MB                                  Moniteur Belge

MO                                  Ministeriële Omzendbrief

OCMW

OM                                  Openbaar Ministerie

PSD                                 Psycho-sociale dienst

Sw                                   Strafwet

Swb                                 Strafwetboek

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gebruikte afkortingen met de verklaring betreffende justitie en het gevangeniswezen. Het overzicht is zeker niet volledig. Aanvullingen en wijzigingen zijn zeer welkom en kunnen worden doorgegeven, zodat een meer complete lijst ontstaat.