Met dit krantenartikel uit het Laatste Nieuws 26-9-2012, wil de arbeidsinspectie zich waarschijnlijk profileren en zich doen ‘gelden’ door een onderzoek in te stellen naar het ‘zwartwerk’ dat M. M. zou verrichten in het klooster van Malonne, ter vergoeding van haar verblijf, de kost en inwoon, want deze regeling “met gesloten beurzen”is onwettig, want er worden geen sociale rechten (R.S.Z.), noch belastingen (bedrijfsvoorheffing) in het raam van deze regeling betaald. Intrinsiek is dit helemaal juist, daarover valt dus niets te zeggen. Andermaal wordt groot volksbedrog gepleegd!

Waar echter wel veel over te zeggen valt is een ten aanzien van dit ‘akkefietje’ de sociale en fiscale fraude die door F.O.D JUSTITIE wordt gepleegd. Er worden immers nationaal in de verschillende detentie centra over het hele land vele duizenden gevangenen te werk gesteld, niet alleen voor werkzaamheden die verband houden met de werking en uitbating van de gevangenissen (zoals werk in de keuken, als diender, bibliothecaris, culturele of educatieve dienst, technische dienst, voor schilder- en elektriciteitswerken, opleidingen,… doch ook op zuiver bedrijfsmatige en commerciële wijze, voor diverse bedrijven, die met de instellingen daartoe contracten hebben.

 

Op deze tewerkstellingen van duizenden gevangenen worden alle sociale wette geschonden en miskend: er worden nooit sociale lasten betaald, noch worden de inkomsten fiscaal in acht genomen, terwijl de gedetineerden vaak regulier werk verrichten. De vergoeding van dit werk, wanneer dit in uurloon wordt berekend schommelt ongeveer tussen 0,63 tot 1,50 euro, wat neerkomt op een voltijdse 38 uren werkweek van een weekloon tussen de 23,74 en 57 euro, of een maandloon van ongeveer tussen de 100 en 223 euro. Bovendien is er voor de gedetineerden geen enkele sociale bescherming, geen opbouw van pensioen, niets!?

 

Niet alleen is deze tewerkstelling totaal onwettelijk op het stuk van het sociale recht dat van openbare orde is, en derhalve zonder uitzondering toepasselijk, ook op het gevangeniswezen, zij is bovendien zuivere concurrentievervalsing ten aanzien van de gewone handel en economie.

 

Er wordt immers een niet onbelangrijk deel van de zuivere economische activiteit uit de markt weggehaald op basis van zuivere dumpingprijzen, ten nadele van andere handelaars, vak- en ambachtslui, die allen onderworpen zijn aan de sociale en fiscale wetgeving (bedrijfsvoorhef-

fing op lonen en vergoedingen. B.T.W. op verkopen of dienst verstrekking, en alle daaraan verbonden werplichtingen. Er is echter nog veel meer. Wanneer in de economie een illegaal (een vreemdeling zonder verblijfsdocumenten in België verblijft) te werk gesteld wordt en de sociale inspectie stelt dit vast, dan wachten er correctionele vervolgingen, en minstens administratieve  boetes die per te werk gestelde illegaal kunnen oplopen tot € 15.000,=. In de gevangenissen worden talrijke illegalen tewerk gesteld, zelfs ten nadele van de andere gedetineerden, wanneer er niet voor alle werkwilligen werk voorradig is. Het tewerkstellen van illegalen door FIOD Justitie is geen anachronisme!?

 

Bovendien is de tewerkstelling aan een hongerloon in flagrante tegenstrijd met de wet van 13-01-2012, meer bepaald artikels 81 tot en met 85, in het bijzonder en onder meer gezien de vermelding in artikel 82 dat het gevangenis werk tot doel heeft onder meer …’om verantwoordelijkheden op te nemen ten aanzien van hun nabestaanden en de slachtoffers, en om, zo daartoe grond bestaat, met het oog op herstel of met het oog op reïntregatie, schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen’! Hoe kan een slachtoffer worden vergoed, al was het maar