Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden:
Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis LEUVEN CENTRAAL.
1. Een strategisch plan.
De Vlaamse Gemeenschap is sinds 1980 verantwoordelijk voor het uitbouwen van de hulp- en dienst verlening voor haar burgers binnen en buiten de muren. De gedetineerde burger heeft net zoals de  vrije burger recht op hulp- en dienstverlening. Omdat hij niet zelf naar de hulp- en dienstverlenende aanbodversterkers kan stappen, brengen zij hun aanbod in de gevangenis. Zo geniet de gedetineerde van hetzelfde aanbod als de vrije burger.
m dit hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de gevangenissen in goede banen te leiden, keurde de Vlaamse Regering eind 2000 het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden goed. In dit plan wordt er rekening gehouden met vragen, noden en behoeften van gedetineerden. Er zijn verschillende sleutelfiguren verantwoordelijk voor de uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod in elke lokale gevangenis zoals de beleidsmedewerker, de organisatieondersteuner, de trajectbegeleider, de onderwijscoördinator, de sportfunctionaris, de sociaal-cultureel werker, de VDAB-consulent, … . De sleutelfiguren bouwen het aanbod uit samen met verschillende aanbodverstrekkers zoals de bib, centra voor volwassenen onderwijs, VDAB, een en met diensten van de gevangenis. Verder in deze brochure krijg je meer informatie over de sleutelfiguren en over de diensten die de hulp- en dienstverlening van buiten binnen brengen.
2.Samenwerking.
Om de hulp- en dienstverlening op een goede manier aan te bieden is samenwerking met de diensten van de gevangenis belangrijk. Met de directie, met de penitentiaire beambten, met de PSD, … . Deze diensten leverden in het verleden vaak al inspanningen in de gevangenis en werken vandaag mee aan de uitbouw van het aanbod.
3.Domeinen
De hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap kun je onderverdelen in 6 domeinen:
- Welzijn: algemeen welzijnswerk, begeleiding personen met een handicap, …
- Gezondheid: geestelijke gezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, …
- Werk: leren solliciteren, assessment, arbeidstrajectbegeleiding, …
- Onderwijs: basiseducatie, volwassenenonderwijs, afstandleren, …
- Cultuur: vorming, theater, bibliotheek, optredens, …
- Sport: fitnessbegeleiding, ploegensport, sportanimatie, …
4. A. Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid
De beleidsmedewerker van de Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch plan. Zij staat ook in voor de coórdinatie van de
hulp- en dienstverlening in de Centrale Gevangenis van Leuven. Zij tekent het beleid uit samen
met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende organisaties. Ze is de contactpersoon van de Vlaamse overheid in de Centrale Gevangenis van Leuven en rapporteert jaarlijks aan deze overheid.
4. B. Trajectbegeleiders (TB)- Justitieel Welzijnswerk (JWW)
Je verblijf in de gevangenis kan heel wat gevoelens oproepen en problemen met zich meebrengen. De trajectbegeleider kan je helpen door: je vragen en noden te bespreken, je informatie en advies te geven, met je op zoek te gaan naar hulp- en dienstverlening binnen en buiten de gevangenis, je te begeleiden bij psychosociale en administratieve problemen, relaties, vorming en opleiding, … De hulpverlening is vrijwillig, vertrouwelijk en gratis.
4. C. Organisatieondersteuner (OO) – Justitieel Welzijnswerker (JWW)
De organisatieondersteuner is verantwoordelijk voor de organisatie van de hulp- en
dienstverlening in de gevangenis (in samenwerking met de beleidsmedewerker). Hij zorgt voor de planning van het vormingsaanbod en biedt ondersteuning aan lesgevers. Ook jullie kunnen bij hem terecht met vragen en opmerkingen over het hulp- en dienstverleningsaanbod binnen Leuven Centraal.
5.  Vast Vlaamse Gemeenschapspartners:
Rechtshulpverlening – Justitieel Welzijnswerk (JWW)
Op het juridisch spreekuur voor veroordeelden kun je meer informatie krijgen over straf(proces)recht, familierecht, contractueel-recht en arbeidsrecht en sociaal recht. Daarnaast kan de rechtshulpverlener voor jou contact opnemen met advocaten, het bureau voor juridische bijstand, parket, … Indien stappen gezet moeten worden, zal de rechtshulpverlener je doorverwijzen.
Familiebegeleiding – Justitieel Welzijnswerk (JWW)
Jouw verblijf in de gevangenis heeft niet enkel gevolgen voor jezelf. De mensen uit je naaste omgeving, zoals je partner, je ouders, je kinderen, je vrienden, enz. ,hebben het moeilijk met je detentie. Ze worden geconfronteerd met een aantal situaties en diensten die hen onbekend zijn. Zij kunnen terecht bij de familiebegeleidster  van JWW voor praktische, emotionele en juridische ondersteuning.
Consortium L4
Het consortium L4 is een samenwerkingsverband tussen alle scholen voor volwassenenonderwijs in de regio Leuven-Hageland. Zij zijn ook verantwoordelijk voor onderwijs aan gedetineerden. Samen met verschillende scholen uit de regio organiseren ze het aanbod voor de gevangenis. Via dit aanbod kun je officiële attesten krijgen. Meer informatie vind je bij de onderwijscoördinator die voor het co nsortium werkt.
Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
Er wordt samengewerkt met 2 Centra voor Volwassenenonderwijs. CVO De Oranjerie biedt computerlessen aan en CVO Leuven-Landen geeft o.a. boekhouden-informatica en een bouwopleiding.
Open Universiteit
Via Open Universiteit kun je universitaire opleidingen in afstandsonderwijs volgen. Je krijgt een studiepakket opgestuurd, moet geen lessen volgen en plant zelf je examens. Maandelijks komt er iemand van Open Universiteit examens afnemen.
Centrum voor Basiseducatie
In deze school kun je als volwassene terecht om cursussen te volgen op lagere school- en lager secundair niveau. Het gaat van Nederlandse les tot rekenlessen, en nog veel verder!
In de gevangenis staan zij in voor o.a. Nederlands voor anderstaligen, rekenlessen en een module over gezondheid.
Auxilia
Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die onderwijs aanbiedt aan mensen die moeilijk terecht kunnen bij andere instanties. De gevangenis kan al jaren rekenen op de inzet van een aantal trouwe vrijwilligers die taallessen geven op de beklaagdenvleugel.
Seniornet Vlaanderen
Seniornet is een vrijwilligersorganisatie met als slogan “Senior leert senior”. Hun doel is dat senioren bijblijven in de samenleving waar de computer ondenkbaar is. In de gevangenis komen zij computerlessen geven aan jong en oud.
Vokans
Iedereen heeft het recht op arbeid en vorming. VOKANS wil jouw kansen op werk ondersteunen. In de gevangenis organiseren zij 1 keer per jaar een assessement. Via opdrachten komen zij tot een beeld van jouw sterktes.
Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (vzw Suggnomè)
Suggnomè organiseert bemiddeling tussen dader en slachtoffer. Een neutrale bemiddelaar ondersteunt beide partijen in het omgaan met de gevolgen en schade van het misdrijf. Tijdens de bemiddeling kunnen slachtoffers en daders vragen of verwachtingen onrechtstreeks (via de bemiddelaar) of rechtstreeks (via een ontmoeting begeleid door de bemiddelaar) uitwisselen. U kunt hen contacteren: Bemiddelingsdienst Leuven, Waversebaan 66, 3001 Heverlee. 016/21.19.81.
De Rode Antraciet
De Rode Antraciet organiseert een sociaal cultureel aanbod, vormingen en sport in gevangenissen organiseren zij “Omgaan met lastige situaties”, “Vader zijn in de gevangenis”, “Slachtoffer in Beeld” en is een sportfunctionaris werkzaam.
Vormingsplus Oost-Brabant
Vormingsplus is een volkshogeschool waar je terecht kunt voor een brede waaier aan vormingsactiviteiten In Leuven-Centraal organiseren zij een gespreksgroep rond zelfbeeld, verantwoordelijkheid en herstel. Daarnaast werken zij ook mee aan Kaffee Detinee.
Bibliotheek Tweebronnen Leuven
Iedereen heeft recht op het lenen van boeken en strips. Om bij te leren, te ontspannen, je weg te vinden in de samenleving, … Via de bibliotheek van Leuven Centraal kun je de catalogus van Bibliotheek Tweebronnen raadplegen en boeken, CD’s, DVD’s,… uitlenen.
Sportdienst stad Leuven
Er is een nauwe samenwerking tussen de sportdienst van de stad Leuven en Leuven Centraal.
Voetbalploeg Oud-Heverlee – Leuven
De voetbalclub van Leuven komt in de zomer voetbaltrainingen geven en matchen spelen.
Groep T
Groep T is een hogeschool met een sportafdeling. Studenten kunnen in de gevangenis hun stage doen. Zo wordt de cardio begeleid door een stagiaire.
Confederatie Bouw Brussel – Vlaams Brabant
De Confederatie Bouw is de werkgeversorganisatie voor de bouwsector. De gevangenis werkt met hen samen in het kader van de bouwopleiding. Op deze manier proberen zij ervoor te zorgen dat deelnemers aan deze opleiding nadien ook werk kunnen krijgen in de bouwsector.
Wonen en werken
Wonen en werken is een opleidings- en tewerkstellingsorganisatie die mensen die lange tijd werkloos zijn en/of  een lage scholing hebben, kansen wil geven op de arbeidsmarkt. De activiteiten situeren zich o.a. in de bouwsector, schoonmaak, carrosserie, wijkwerkzaamheden, groenonderhoud en biologisch tuinieren. Zij werken mee aan een project in de gevangenis rond tewerkstelling in de werkhuizen.
AA – Anonieme Alcoholisten
Om de 14 dagen komt een medewerker van de AA naar de gevangenis om groepsgesprekken te houden. Doel is om tot nuchterheid te komen en deze nuchterheid te behouden.
Vrijwilligers
In de centrale gevangenis van Leuven komen heel wat vrijwilligers. Zij zorgen voor animatie tijdens het kinderbezoek, zorgen het vervoer van boeken tussen de gevangenis en de bibliotheek Tweebronnen, zetten zich belangeloos in voor jou en je familie door bijvoorbeeld op gesprek te komen of geven taal- of tekenles. Daarnaast zijn er heel wat particuliere lesgevers die op zelfstandige basis activiteiten aanbieden zoals ‘Omgaan met anderen’, Prison Smart, …
Educatieve Dienst – Leuven Centraal
De educatieve dienst bestaat uit een gedetineerde (educatief medewerker), die onder supervisie van de organisatieondersteuner en de onderwijscoördinator zorgt voor i ondersteuning van lessen en vormingen. Hij maakt flyers voor de aankondiging van lessen en verspreidt deze. Hij verzamelt inschrijvingen en maakt de aanwezigheidslijsten. Hij zorgt dat de vleugels en het centrum steeds de lesplanning en deelnemerslijsten hebben, zodat iedereen goed op de hoogte is. Ook voor de lesgevers is hij een belangrijke steun. Hij zorgt voor hun aanwezigheidslijst, zet hun lesmateriaal en water klaar en is degene die men op het moment zelf kan aanspreken indien er een vraag of probleem is. Kortom: de educatieve en logistieke ondersteuning van onderwijs in Leuven Centraal.
Sportdienst -  Leuven Centraal
De sportdienst van Leuven Centraal zorgt voor het sport- en ontspanningsaanbod in de gevangenis en bestaat uit een gemotiveerd team van medewerkers. De sportcoördinator is een penitentiair beambte die instaat voor het sport- en ontspanningsaanbod. Hij organiseert toernooien, wedstrijden tegen externe ploegen maar ook toneel- en muziekvoorstellingen en is actief bezig met affectieve relaties. De sportfunctionaris, vanuit De Rode Antraciet, is bezig met het beleidsplan, de jaaractieplannen, overkoepelende projecten en de contacten met externe partners o.a. stad Leuven en voetbalploeg OHL. Er zijn 2 gedetineerden actief binnen de sportdienst. Zij zorgen voor de praktische organisatie van de activiteiten.
Culturele dienst – bibliotheek Leuven Centraal 
In de bibliotheek van Leuven Centraal vind je een uitgebreid aanbod aan boeken, cd’s en dvd’s. Daarnaast heeft de bibliotheek een 40-tal abonnementen wordt uitgebaat door een gedetineerde die samenwerkt met de bibliotheek Tweebronnen van Leuven. Je kunt de catalogus van de openbare bibliotheek raadplegen en alle werken uitlenen. In samenwerking met Tweebronnen loopt het samenleesproject “Lezen door tralies heen”. Je correspondeert met bezoekers met bezoekers van de bibliotheek van Leuven over boeken. Vanuit de bibliotheek worden ook culturele activiteiten georganiseerd zoals de literaire avonden in de winter.