De Basiswet stelt de effectuering van geformuleerde rechten aangaande het regime afhankelijk van mogelijke veiligheidsrisico's die het met zich mee kan brengen. In de Basiswet wordt ook voorzien in de mogelijkheid tot plaatsing in een zgn. " individueel bijzonder veiligheidsregime "( art. 116 - 118 van de Basiswet )

Dit regime werd aangewezen geacht voor gedetineerden die op voortdurende wijze de "externe veiligheid "in gevaar zouden brengen . Hoewel niet blind voor de vanuit penologische hoek geuite kritieken op de oprichting van extreem beveiligde strafinrichtingen of afdelingen met verscherpte beveiliging.
De plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime waarover wordt beslist door de directeur - generaal op voorstel van de directeur en waarvan de duur werd vastgelegd op maximaal 2 maanden , zij het hernieuwbaar - bestaat in concreto uit één van de volgende maatregelen of in combinatie met meerdere ervan :
- uitsluiting gemeenschappelijke activiteiten
- systematische controle op inkomende en uitgaande post
- beperking bezoek (celspreekplaats)
- gedeeltelijke ontzegging telefoonverkeer
- systematische toepassing controlemaatregel (onderzoek aan kledij) 
- toepassing van één of meerdere bijzondere veiligheidsmaatregelen . Het gaat hier om volgende 
  maatregelen : ontnemen of onthouden van voorwerpen ; uitsluiting deelname aan
  bepaalde gemeenschappelijke of individuele activiteiten ; observatie overdag en tijdens de nacht 
  maar met maximale eerbiediging van de nachtrust ; verplicht verblijf in de aan de gedetineerde 
  toegewezen verblijfsruimte ;onderbrenging in een beveiligde cel , zonder voorwerpen waarvan het 
  gebruik gevaarlijk kan zijn . De toepassing dient strikt beperkt te worden tot het nagestreefde doel 
  en is in tijd beperkt tot maximaal 7 dagen .  
De gedetineerde die het voorwerp utmaakt van een bijzondere veiligheidsmaatregel of van plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsmaatregel , behoudt voor zover de uitoefening ervan niet onverenigbaar is met de veiligheidsmaatregel het recht tot deelname aan de in de gevangenis aangeboden activiteiten (godsdienst, vormingsactiviteiten, bezoek, telefoon, contact met de advocaat, contact met diplomatieke en consulaire ambtenaren en de media )
Wanneer er sprake is van de bijzondere veiligheidsmaatregel van een verplicht verblijf in de toegewezen verblijfsruimte of van de overbrenging in een beveiligde cel dient de directeur er zorg voor te dragen dat de gedetineerde :
- maaltijden kan gebruiken onder betamelijke omstandigheden , behoorlijke kledij en schoeisel krijgt
  en zijn uiterlijk en lichamelijke hygiëne fatsoenlijk kan verzorgen
- over voldoende lectuur beschikt
- de mogelijkheid heeft minstens één uur per dag in de buitenlucht te verblijven
- briefwisseling kan voeren
- zijn godsdienst kan beleven
- beroep kan doen op een advocaat
- beroep kan doen op een psychosociale en medische hulpverlening

In de gevallen wordt de gedetineerde, zoals ook het geval is bij de plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime opgevolgd door de directeur en een adviserend arts . Zij dienen de gedetineerde daartoe regelmatig te bezoeken , zich te vergewissen van zijn toestand en na te gaan of hij geen klachten of opmerkingen te formuleren heeft .