Politici roepen steeds meer om strengere straffen voor jeugdige criminelen . Het is de taak van de jeugdrechter om die roep af te wegen tegen de noodzaak om boefjes voor te bereiden op hun onvermijdelijke terugkeer in de maatschappij . Heropvoeden in een gesloten instelling is dan ook een contradiction in terminis.

Er bestaat een brede waaier aan opvoedkundige maatregelen die de jeugdrechter kan opleggen . Ze worden door de Vlaamse gemeenschap en een groot aantal private instellingen gerealiseerd . Er zijn diverse projecten lopende betreffende dit onderwerp.

Administratieve Sancties ( GAS) het lik-op-stuk maatregel van de stad Antwerpen waarbij de jeugdrechtbank niet tussenbeide komt . Bedoeld voor jongeren vanaf zestien jaar die overlast plegen . Als ze door de politie worden geverbaliseerd legt een ambtenaar een alternatieve straf op : een verontschuldigingsbrief , park reinigen , enzovoort . Voeren ze die maatregel goed uit dan worden het pv en de boete kwijtgescholden . Er wordt geloofd in zulke kleine , snelle ingrepen , die het besef van normen en waarden op straat herstellen .

Alternatieve maatregelen zijn bedoeld voor plegers van diefstallen , gewelddelicten , drugshandel, vandalisme , enzovoort om ze tot inzicht in de aangebrachte schade te brengen . De meeste jongeren hebben voor het eerst een als misdrijf omschreven feit gepleegd . Er bestaan vier vormen van alternatieve maatregelen : dienstverlening aan de maatschappij , een vorming ( bijvoorbeeld in agressiebeheersing ), herstelbemiddeling( waarbij de dader met het slachtoffer geconfronteerd en ze tot een akkoord moeten komen tot herstel van de geleden fysieke en morele schade ) en herstelgericht groepsoverleg, waarbij ook bijvoorbeeld school of sportclub wordt betrokken . De vzw's Elegast en ADAM voeren de alternatieve maatregelen uit in Antwerpen . Een gemiddeld succes , maar over recidive achteraf is weinig bekend . Een gelukte alternatieve maatregel betekent niet dat de problemen van de jongere in kwestie opgelost zijn . De meerderheid van de jongeren groeit immers op in weinig benijdenswaardige omstandigheden . Werken aan heropvoeding betekent dan ook dat aan de hele context waarin jongeren opgroeien , moet worden gewerkt . Heropvoeden in een gesloten instelling is een contradiction in terminis en kan alleen in direct contact met school , familie , sociale omgeving . Soms is het inderdaad noodzakelijk een jongere tijdelijk uit de samenleving te verwijderen , maar dat moet gepaard gaan met gepaste begeleiding . Want vroeg of laat keert de jongere terug naar de maatschappij .

Een oriëntatiecentrum is bedoeld voor opvang , observatie en oriëntatie gedurende twee maanden van minderjarigen in gevaarsituaties , met opvoedingsproblemen of die strafbare feiten pleegden . Vooral in de oudste leefgroep van adolescenten (15-18 jaar ) zitten veel jongeren die een strafbaar feit pleegden . Opname is verplicht als de jeugdrechter daartoe beslist. Dat gebeurt bij acute en ernstige feiten .

Er bestaat een ander proefproject voor jongens van 12 tot 18 jaar uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen , die een zwaar misdrijf hebben gepleegd of recidiveren . Een derde van hen komt uit een gesloten instelling , twee derde is door de jeugdrechter rechtstreeks in een centrum geplaatst . Bedoeling is om dicht bij huis te reageren op het misdrijf . De jongeren worden daartoe zes maanden heel intensief begeleid , de eerste maand in een streng intern regime , daarna een maand reïntegratie op school , werk of het gezin waarbij de jongere wel in het centrum verblijft . Ten slotte 4 maanden intensieve begeleiding aan huis . Wie niet wil meewerken wordt meestal teruggestuurd naar een gemeenschapsinstelling . Voor een aantal jongeren zijn opvoedkundige maatregelen niet werkzaam en is een jeugdgevangenis allicht de enige oplossing .

Een ander project is bedoeld voor meisjes vanaf 13 jaar , residentieel en gezinsbegeleiding . Specifiek voor meisjes is dat er zeer weinig zuivere delinquenten tussen zitten . Drie vierde van het cliënteel is slachtoffer van een problematische opvoedingssituatie .Bij jongens is die verhouding omgekeerd . Meisjes die wel misdrijven plegen , meestal in mededaderschap , doen dat meestal ook als gevolg van een kluwen van andere problemen : misbruik , prostitutie, psychiatrische problemen . Over het algemeen zwaar getraumatiseerde meisjes die van alles hebben meegemaakt . De begeleiding van die meisjes is zeer moeilijk , zeker als ze zelf hulp weigeren . Er is geen instelling waar minderjarigen onder dwang kunnen afkicken of psychiatrisch begeleid worden . Bij gebrek daaraan beroept de jeugdrechter zich dan maar op de drogreden van een misdrijf , vaak drugsgebruik in aanwezigheid van minderjarigen , om het meisje voor haar eigen veiligheid toch maar op te sluiten in Beernem . Waar ze eigenlijk niet thuishoort en ook niet echt geholpen kan worden .

De Vlaamse gemeenschapsinstellingen beschikt over 222 opvangplaatsen in Mol , Ruislede en Beernem ( voor meisjes ). Ze zijn bedoeld voor de gedwongen opvang , oriëntatie en begeleiding van personen tot de leeftijd van 20 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de minderjarigen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden . Naargelang de rest van de feiten en het gevaar voor zichzelf of voor de maatschappij worden de minderjarigen in een gesloten of open regime geplaatst . Jeugdrechters klagen al jaren dat de gemeenschapsinstellingen altijd vol zitten . De Vlaamse overheid kon ons geen recente cijfers geven over het aantal jongeren dat geweigerd wordt wegens plaatsgebrek .

Federaal centrum Everberg voor 14- tot 18 jarige jongeren die verdacht worden van een als misdrijf omschreven feit waar een volwassenen meer dan vijf jaar gevangenisstraf voor zou krijgen en voor wie in de gesloten instellingen van de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap geen plaats is . Het centrum is met andere woorden een tijdelijke oplossing voor het plaatsgebrek in de bestaande instellingen en kent het technische beveiligingsniveau van een gevangenis , maar heeft een dagelijks regime dat vergelijkbaar is met jeugdinstellingen . Daarbij vervult het centrum ook een oriëntatie -opdracht: wie zijn de jongeren en hoe functioneren ze?

Wat wél bekend is uit bestaand onderzoek , is dat het louter opsluiten in een gevangenis in geen geval werkt .