Wat is de Commissie van Toezicht?

De commissies van toezicht op de strafinstellingen werden opgericht bij K.B. d.d. 4 april 203. Zij hebben als essentiële opdracht toezicht te houden p alles wat betrekking heeft op de behandeling van gedetineerden en op de naleving van de voorschriften.

Bij de uitvoering van haar taak zal de commissie uitgaan van de volgende beginselen:

- iedere mens is uniek, wat het respect voor zijn waardigheid en de uitoefening van zijn

rechten verantwoordt;

- geen enkele mens kan tot zijn daden worden herleid;

- iedere samenleving moet zorgen voor een maximaal welzijn van al haar leden.

De leden van de commissie treden op neutrale wijze op en weigeren iedere vormvan discriminatie. Met reden voor de opsluiting wordt geen rekening gehouden.

De essentiële taak van de commissie bestaat erin problemen die zich in de gevangenis stellen te identificeren en inventariseren.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen algemene voorstellen worden gedaan aan de bevoegde instantie

Deze voorstellen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het leven in de gevangenis.

De commissie kan echter geen beslissingen nemen in de individuele gevallen en dossiers. Zij kan wel een bemiddelende rol spelen waar dit gepast is. Ook kan zij het probleem overmaken aan de instantie die wel bevoegd is om een beslissing te nemen of actief tussen te komen.

De leden van e commissie kunnen inzage nemen van Dossiers maar van het psychosociaal-

penitentiair dossier kan enkel inzage worden genomen mits toestemming van de gedetineerde.

Voor de inzage van een medisch dossier is een schriftelijke toestemming vereist en dit dossier kan enkel worden ingezien door een arts, lid van de commissie.