Artikel 7 van de basiswet voorziet de oprichting van overlegorganen binnen de gevangenissen.

Doel

 

Het overlegorgaan moet een dubbele rol vervullen:

 - de gedetineerden de mogelijkheid geven inspraak te hebben in aangelegenheden van  

   algemeen belang, en dit teneinde het aanbod in de gevangenis en de organisatie-

   structuur af te stemmen op de behoeften van de gedetineerden (bijv. aanbod van activiteiten

   bezoek, kantine…)

 - de wederzijdse communicatie met betrekking tot de aangelegenheden van algemeen belang

   te ontwikkelen.

 

Het overlegorgaan is geen beslissingsorgaan, maar een adviesorgaan. Het overlegorgaan mag overigens geen individuele klachten of vragen behandelen.

 

Samenstelling

 

Het overlegorgaan is op de volgend wijze samengesteld:

 - een directeur, die er het  voorzitterschap van waarneemt.

 - een penitentiair assistent, aangewezen door de directeur.

 - een secretaris, aangewezen door de directeur.

 - verkozen vertegenwoordigers van de gedetineerden; het aantal effectieve vertegenwoor-

   digers wordt vastgesteld door de directeur, maar bedraagt minimaal 4.

 

Verkiezingen

 

De directeur organiseert de verkiezing van de vertegenwoordigers van de gedetineerden:

 - de directeur stelt op basis van de schriftelijke kandidaturen de lijst op van de kandidaten.

 - elke gedetineerde mag zich kandidaat stellen. Een gedetineerde, die zich kandidaat stelde,

   kan slechts van deze lijst worden geweerd wanneer de directeur van oordeel is dat deze

   gedetineerde een permanent gevaar voor de veiligheid vormt.

 - als effectieve vertegenwoordigers zijn verkozen de kandidaten die het grootste aantal

   stemmen behaalden. Als plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn verkozen, alle andere

   kandidaten voor zover deze ten minste 2 stemmen behaalden. Zij worden op een lijst

   gerangschikt in aflopende volgorde volgens behaalde stemmen. Bij een gelijk aantal

   stemmen, krijgt de oudste kandidaat voorrang op de jongere.

 - de namen van de effectieve eb de plaatsvervangende vertegenwoordigers worden aan

   iedereen ter kennis gebracht.

 

Ieder jaar, in de loop van de eerste week van maart, wordt er een oproep tot kandidaatstelling gericht aan de voltallige populatie gedetineerden. De aanduiding als vertegenwoordiger van de gedetineerden is geldig voor één jaar.

 

Praktische schikkingen

 

 - iedereen kan zich kandidaat stellen. Wie geïnteresseerd is, dient schriftelijk onder gesloten

   omslag zijn kandidatuur over te maken aan de directeur.

 - De lijst van kandidaten wordt aan alle gedetineerden op cel bezorgd.